Slider 01Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ПРЕВЕНТИВНA ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA
Формирање здравих навика код деце основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у дечјем вртићу. Овим активностима обухватају се одржавање личне хигијене, правилна исхрана, заштита животне средине, физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређивању здравља.
            За формирање здравих навика код деце од изузетног је значаја учешће родитеља, који су пре свих, највише заинтересовани и одговорни за здравље, здраве навике и понашање свог детета. Активности на формирању здравих навика код деце спроводиће се у оквиру свих редовних активности за време боравка у вртићу и применом одговарајућих метода, програма, средстава и облика здравственог-васпитног рада, адекватних за одговарајући узраст, а према упутствима Министарства здравља.

Програмски задаци превентивно-здравствене заштите деце, као и мере за очување и унапређење здравља деце, одвија се кроз следеће области рада:

- Контрола здравственог стања деце ( на основу изгледа детета, прегледа коже, видљиве слузокоже, узимања анамнестичких података од родитеља о њиховом запажању у погледу здравственог стања детета сумњивог на почетку болести и изолација болесног детета. По потреби , код сумње на појаву  болести детета, обавештавамо ћемо  родитеље, а у специфичним ситуацијама надлежног педијатра );
- Стварање одговарајућих услова у средини где бораве деца ( редовно одржавање хигијене простора као и предмета са којима ће  деца долазити  у контакт, температура просторија, осветљеност, проветреност, као и хигијена и безбедност на отвореном простору );
- Кроз васпитно-образовни рад радиће се на формирању навика које воде ка очувању здравља деце ( развијање културно-хигијенских навика, одржавање личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу ), едукација родитеља у вези са личном хигијеном и хигијеном исхране деце, заштита животне средине и др.
- Вршиће се периодична контрола раста и развоја деце ( мерење телесне тежине и висине деце свака три месеца ) и преглед на педикулозу. Код деце  код којих се уочи појава педикулозе ( вашљивост ) , издвајајаће се из групе, а родитељима се дају упутства за отклањање истих.

Спровођењем превентивних мера континуирано делујемо  у спречавању настанка и ширења инфективних болести и то:

- свакодневном контролом општих хигијенско – епидемиолошких услова  ( у простору где бораве деца, кухињи ) и увидом у здравствено стање деце;
- родитељ је дужан да након прележане болести и излечења детета, одсуствовања детета из вртића дуже од пет дана донесе потврду  од надлежног педијатра да може да борави у колективу;
- едукација запослених радника, а посебно радника на одржавању хигијене и радника на припремању и сервирању хране;
- едукације деце – активности на формирању здравствених навика код деце спроводе се у оквиру редовних активности за време боравка деце, приликом одговарајућих облика метода и средстава здравственог рада, адекватних за одговарајући узраст.

У циљу континуираног здравственог васпитања деце спроводиће се адекватнне активности из следећих области:

- Појам здравља,
- Правилна и разноврсна исхрана,
- Лична и општа хигијена,
- Хигијена уста и зуба,
- Раст и развој,
- Физичко вежбање,
- Понашање,
- Повређивање и здравствено безбедна игра,
- Здрава животна средина.

У Установи ( Вртићу ) води се здравствена документација:

- дневник тријажне сестре,
- књига евиденције педијатра,
- извештај резултата епидемиолошке службе,
- записници санитарне инспекције.

Одржавање опште хигијене спроводи се:

- обезбеђивањем потребних средстава за одржавање хигијене и средстава за дезинфекцију;
- обављањем дезинсекције и дератизације;
- контрола здравственог стања особља, изолација оболелих и полугодишњи преглед у циљу откривања клицоноштва и оболелих.

Сарадња са родитељима остварује се индивидуално, путем родитељских састанака и радионица.
Сарадња са стручним институцијама одвија се у циљу унапређења Програма превентивне здравствене заштите. Превентивно- здравствена заштита у Дечјим вртићима ,,Наша радост“ Лучани и ,,Бамби“ Гуча остварује се сарадњом са родитељима, Здравсвеним центрима Лучани и Гуча, Заводом за јавно здравље Чачак и санитарном инспекцијом.

 Purchasing power concerns a trading owner is ability to replica watches obtain more for his watch than when opting to sell. Pre-owned specialists frequently offer more value for a trade replica watches than for outright purchase of the same watch. And the purchasing power of a trade is greater due to the ability of rolex replica both parties to obtain desired pieces with fewer or no income and sales tax consequences. Finally, flexibility in selection, repayment, and holding timeframe, there is no mandatory "return" date, affords traders far more replica watches uk opportunity to evaluate a watch than a rental service can economically permit. Rented replica watches are the proverbial carriage that turns into a pumpkin. Traders must make a larger upfront replica watches commitment to purchase a first watch, but once purchased, replica watches uk can be converted into cash or another watch of equal value.