Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ФИНАНСИРАЊЕ
Дечји вртић је установа која своју делатност заснива на дневном збрињавању деце, и за остваривање своје основне делатности, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања  (чланови 155.  до 160.), изворе финансирања остварује  делом из Буџета локалне самоуправе,  делом од стране  Министарства просвете преко средстава која оно издваја за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно, као и делом од средстава Установе  која она остварује  за пружање услуга смештаја и исхране деце (купци-родитељи). Такође,  део  средстава  остварује  се од добровољних трансвера правних и физичких лица.

  

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања ''Сл. гласник'' РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, члана 35. став 1. тачка 4. Статута  ПУ ''Наша радост'' Лучани  и  Одлуке  Скупштине  општине Лучани  о усвајању буџета  за 2016. годину бр. 06-115-3/2015-I од 29.12.2015. године , на седници УО ПУ ''Наша радост'' Лучани одржај 30.12.2015. године, донет је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''НАША РАДОСТ'' ЛУЧАНИ

Финансијски план можете погледати овде.

 An overview of the modern luxury watch trade landscape reveals two main options for replica watches sale traders. The first is a pre-owned luxury watch specialist. This type of dealer focuses on replica watches sale that are in circulation after having been sold by an authorized (primary) dealer. Private owners rolex replica sale represent the second option for trade-seekers. These are end-users, not dealers. Online pre-owned specialists and personal transactions between collectors offer different advantages and drawbacks. By considering each option, an owner can find the best replica watches sale partner for his trade. Online pre-owned watch specialists are the most available, the highest-volume, and the most straightforward trade partners for replica watches individuals seeking a swap. Many pre-owned dealers now rely upon trades for over one-third of rolex replica sale their inventory turnover, so their business incentive to accept attractive trade offers is significant.